Expert in kwaliteitsbehang!

Verf en Wand Heemskerk retourneren

Verf en Wand Heemskerk retourneren

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De retour kosten zijn voor rekening van de koper.

Elk artikel wat op kleur is gebracht in opdracht van de klant kan niet retour worden terug genomen. 
Mocht u een klacht hebben over de kleur kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

De klant heeft na ontvangst 14 dagen de tijd om zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Na deze melding heeft de klant vervolgens nog 14 dagen om het product terug te sturen. De retourkosten zijn hierbij voor de klant, houd u er rekening mee dat wij kosten in rekening kunnen brengen bij schade aan het product. 

Na het retourneren van de bestelling storten wij het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de heenzending zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) terug op uw rekening.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde
anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt
de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft
ontvangen.
Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen
verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde,
het eerste product fysiek in bezit krijgt.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan
ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep
doet op uw herroepingsrecht, naar:

Retouradres
Verf en Wand Heemskerk
Jan van Scorelstraat 32
1961EZ, Heemskerk
Nederland

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief
eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug. Wij betalen u
terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met
ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten
maximaal € 8,95 zullen bedragen.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan verfenwandheemskerk.nl
Jan van Scorelstraat 32, 1961EZ Heemskerk
[email protected]
- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende
de verkoop van de volgende goederen:


de levering van de volgende digitale inhoud:


de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:


- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)__________________________________

- Ordernummer(*)_______________

- Naam/Namen consument(en)______________________________________
- Adres consument(en)____________________________________
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


- Datum___________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Neem contact op


nlGTy1kKcUlJ2B-GbewCUw90NgTZKv6tDkvB7go3iRc" />